وازلین برای درمان بواسیر چقدر موثر است؟

بواسیر یا هموروئید چیست؟

بیماری بواسیر یا هموروئید چیست؟ توده های کوچک و متورم در بافت اطراف مقعد هستند که به دلیل التهاب سیاهرگ های داخل رکتوم برجسته شده و باد می کنند. این بالشتک ها حالت گوشتی دارند و می توانند در داخل و خارج از مقعد ایجاد شوند. اگر در داخل رکتوم باشند، هموروئید داخلی و خارج؛ هموروئید خارجی نامیده می شوند.

وازلین چیست و چه کاربردی دارد؟

در واقع وازلین یک برند معروف از ژل نفتی یا اصطلاحا ژل پترولیوم است. این ماده مخلوطی از مواد معدنی و موم است که به راحتی قابل پخش میباشد. وازلین بیش از 140 سال است که به عنوان یک مرهم التیام بخش برای زخم ها، سوختگی ها و پوست های فرسوده استفاده می شود. لازم است بدانید نفت ماده اصلی وازلین است.

آیا وازلین برای درمان بواسیر خوب است؟

برای درمان هموروئید، وازلین می تواند باعث جلوگیری از بدتر شدن بواسیر خارجی دردناک و ایجاد علائم رو به بهبودی باشد.

تاثیر وازلین بر بواسیر چگونه است؟

وقتی وازلین مستقیماً روی بواسیر مقعدی اعمال می شود، می تواند علاوه بر بهبود علائم؛ مدفوع را از رکتوم راحت تر عبور دهد و از ایجاد شقاق مقعدی و زور زدن بیهوده جلوگیری کند. در نتیجه با اعمال وازلین، می توانید بهبود سریع تر هموروئید خود را شاهد باشید.

چگونه از وازلین برای بواسیر استفاده کنیم؟ (نحوه مصرف)

قبل از استفاده از وازلین روی بواسیر خارجی یا ناحیه مقعد (در داخل و خارج نسبت به محل ایجاد توده)، باید آن ناحیه را کاملا تمیز کرده و خشک کنید. وازلین را می توان در طول روز و بعد از اجابت مزاج استفاده کرد. بهتر است این کار را دو تا سه بار در هفته انجام دهید.

عوارض مصرف

عوارض جانبی استفاده از وازلین برای بواسیر حداقل بوده و تقریبا وجود ندارد ولی در هر صورت بهتر است ابتدا مقدار کمی از این ژل را روی پوست داخلی دست خود تست کنید. استفاده موضعی وازلین را متوقف کنید و اگر موارد زیر را مشاهده کردید فوراً با پزشک خود تماس بگیرید:

  • قرمزی یا حساسیت پوست؛
  • خارش شدید
  • ورم

--

--

here’s our website : https://hpvdarman.com/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store